Wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki – 2 września 2020

03.09.2020
Kategoria: Dla akcjonariuszy

EIP S.A. informuje, że w dniu 2 września 2020 r. zostało wysłane Wezwanie do złożenia dokumentów akcji spółki o następującej treści:

EIP S.A. wzywa do złożenia w Spółce:

Dokumenty akcji, o których mowa powyżej należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrowskiego 30, 02-561 Warszawa.

Jednocześnie informuję, iż obowiązywanie dokumentów akcji, o których mowa powyżej wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Z tym samym dniem uzyskują moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy Spółki, prowadzonym przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Senatorska 18,
00-950 Warszawa.

Niniejsze wezwanie jest wezwaniem pierwszym.